Léčebně preventivní činnost

Ambulantní centrum (AC) pro vady pohybového aparátu se sídlem v Olšanské 7 v Praze 3 poskytuje od roku 1994 komplexní léčbu a péči pro děti i dospělé se získanými (ortopedickými vadami a neuromuskulárními chorobami) a vrozenými vadami pohybového ústrojí systémovými, tzv. genetickými chorobami skeletu, a končetinovými defekty.

V současnosti se tým AC věnuje diagnostice, konzervativnímu a operačnímu léčení převážně dětí. Diagnostika se provádí na základě vyšetření klinického (ortopedického, pediatrického, ortopedicko-protetického), antropologického, radiologického, biochemického a genetického (i molekulárně genetického). Zvláštní pozornost je věnována diagnostice sdružených vad ostatních systémů, hodnocení markerů kostního metabolismu a denzitometrickému vyšetření s cílem včas odhalit primární a sekundární osteoporózu (OP resp. SOP), která je součástí řady vrozených a získaných chorob i v raném věku. Včasná diagnostika a zavedení adekvátní terapie ortopedické, ortopedicko-protetické, chirugické a osteologické již v období růstu má za cíl jednak korigovat získané a vrozené deformity skeletu ortotickým a ortopedicko-chirurgickým léčením s nezastupitelnou individuálně vedenou rehabilitací a jednak dosáhnout individuálně optimální (maximální) vrchol kostní hmoty v dospělosti aplikací léků, které zásadně ovlivňují kalcifosfátový metabolismus (vitamin D, kalcium, bisfosfonáty, parathormon, biologická léčba denosumabem, tj. lidskou monoklonální protilátkou proti RANKL aj.), což je prevencí a léčbou SOP i OP involuční.

AC spolupracuje s Diagnostickým zobrazovacím centrem v Olšanské 7, kde je dostupné kromě klasického rentgenologického vyšetření ultrasonografické vyšetření a vyšetření denzitometrické (přístrojem HOLOGIC Discovery A, S/N 85046, který je vybaven úplným kostním softwarem (SW) s referenčními databázemi pro dospělé a děti. Vyšetření se provádí dvoufotonovou metodou DEXA. Přístrojem se měří na základě indikace lékaře (ortopeda, pediatra, osteologa) denzita kostního minerálu (BMD) v predilekčních lokalitách skeletu (páteř, proximální konec femuru, předloktí) a BMD celé kostry. SW pro děti a dospělé umožňuje také analyzovat složení lidského těla, tj. procentuálně stanovit celkovou kostní hmotu, tukovou a svalovou tkáň, ale i zhodnotit hmotnost v tzv. krajinách zájmu, např. porovnat pravou a levou horní nebo dolní končetinu

Měření BMD páteře a kyčlí je zvláště doporučeno:

1. ženám po menopauze, pokud mají jeden nebo více dalších rizikových faktorů osteoporózy (rodinná dispozice, civilizační choroby, návyky, sedavý způsob života apod.) anebo jako preventivní vyšetření s cílem monitorovat rychlost odbourávání kostního minerálu po přechodu či operačním odstranění dělohy a adnex,

2. pacientům starším 50 let, pokud prodělali zlomeninu po nepřiměřeně energeticky nízkém úrazu v predilekční lokalitě skeletu; cílem je potvrdit diagnózu a zhodnotit závažnost onemocnění,

3. ženám a mužům ve věku 65 let a starším,

4. pacientům, kteří mají začít dlouhodobě užívat glukokortikoidy nebo u nich byla diagnostikována primární hyperparathyreóza,

5. dětem s vrozenými systémovými chorobami skeletu a genetickými syndromy, metabolickými osteopatiemi ze skupiny nutriční karence a chronické nemoci gastrointestinální (GIT), dětem s chronickými záněty, malabsorpčními syndromy, nemocemi ledvin, krevními chorobami a nádory, hormonálními poruchami, podvýživou (včetně anorexie) aj.,

6. pro ověření účinnosti přijatých léčebných opatření a k dlouhodobému monitorování průběhu OP či SOP.

Cílem včasné diagnostiky a komplexní léčby osteoporózy (u dětí se hovoří o nízké kostní denzitě) je zlepšit nebo udržet množství a kvalitu kostní hmoty, zabránit zlomeninám a zlepšit kvalitu života s ohledem na prodlužující se lidský věk.

Vyšetření se provádí na doporučení lékařů u pacientů s podezřením na primární i sekundární osteoporózu a je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Hodnocení složení lidského těla z celotělových skenů jsou vhodná např. pro sledování poměru kostní hmoty, tukové a svalové tkáně u jedinců léčených dietou (diabetici, pacienti s poruchou lipoproteinového metabolismu, obézní pacienti, pacienti s aminoacidopatiemi a jinými metabolickými osteopatiemi) nebo u sportovců.

Děti se získanými a vrozenými vadami pohybového ústrojí jsou v AC dispenzarizováni a komplexně léčeni. Podle charakteru onemocnění se individálně kombinuje monitorované medikamentózní léčení (např. kalciotropní léky – viz výše) s konzervativními ortotickými (končetinové a trupové ortézy zhotovované individuálně) a chirurgickými metodami (korekční osteotomie, parciální či úplné epifyzeodézy, prodlužovací operace aj.). Již od roku 1996 se u dětí a dospělých v AC pro vady pohybového aparátu v Praze 3 provádějí operace nohy, ruky a jiné ortopedické výkony ambulantně (tzv. jednodenní chirurgie v místním nebo celkovém znecitlivění). Větší výkony vyžadující specializované vybavení operačního sálu a hospitalizaci s observací po výkonu jsou řešeny ve spolupráci s ortopedickým a pediatrickým pracovištěm Oblastní nemocnice v Příbrami, a.s.