Narozen: 6. 2. 1950 v Praze
Pracoviště: Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, Olšanská 7, 1300 00 Praha 3, vedoucí lékař.
Tel./fax: 222 582 214

MUDr. Ivo Mařík se téměř 40 let zabývá vrozenými a získanými vadami pohybového aparátu z pohledu diagnostiky, komplexní terapie a biomechaniky. Vzdělání v oboru a základy vědecké práce získal během svého působení na Klinice dětské a dospělé ortopedie FN v Motole a UK v Praze v letech 1980-1994 (pod vedením význačných profesorů české ortopedie pana prof. MUDr. Stanislava Popelky, DrSc. a pana prof. MUDr. Rudolfa Kubáta, DrSc.). V roce 1994 založil a stal se vedoucím privátního zařízení Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, s.r.o., kde působí dodnes.

Jako jeden z prvních v ČSSR zavedl začátkem 80. letech 20. století metodu prolongace dlouhých kostí podle Ilizarova u dětí a získal významné úspěchy. Ve stejné době zavedl konzervativní a chirurgickou léčbu biomechanicky závažných deformit dlouhých kostí u dětí i dospělých s vrozenou kostní lomivostí a metabolickými kostními vadami (např. vitamin D rezistentní křivicí).

Pro korekce deformit končetin a páteře v období růstu s Ing. Pavlem Černým, PhD, vyvinul speciální končetinové ortézy s dynamickým ohybovým předpětím a speciální korzety, prokázal jejich účinnost a tím potvrdil platnost Hütterova Volkmanova zákona i u dětí s kostními dysplaziemi, končetinovými vrozenými a získanými vadami, idiopatickými i vrozenými deformitami páteře.

S doc. Ing. Zdeňkem Sobotkou, DrSc. definoval deformačně reologickou teorii kostní remodelace a tím zdůvodnil např. mechanismy ortotického a rehabilitačního léčení.

Vytyčil biomechanické příčiny poruchy hojení kostního regenerátu při prolongaci a poruchy hojení mnohočetných osteotomií fixovaných nitrodřeňovou fixací. S kolegy biomechaniky a svými žáky se věnoval hodnocení a stimulaci hojení kostního regenerátu pomocí originálního elektronického distrakčního fixátoru (viz patent CZ 303910, 2013 „Zařízení pro prodloužení dlouhých kostí“).

Začátkem 90. let 20. století zavedl návrtovou metodu úplné a částečné epifyzeodézy (podle Macnicola z Edinburghu) s cílem vyrovnání nestejné délky dolních končetin a korekce desaxací končetin. V úzké spolupráci s klinickými antropology vypracoval a ověřil predikční metody zbytkového růstu končetin pro českou populaci a dodnes provádí návrtové epifyzeodézy (úplné a částečné) s cílem korigovat nestejnou délku DK a deformity v oblasti kolenních a hlezenních kloubů u dětí. Jako první v ČR zavedl metodu řízeného růstu končetin pro korekce desaxací u dětí s využitím tzv. osmičkových dlah. Dlouhodobé výsledky byly publikovány v našem písemnictví, připravují se původní práce pro impaktované časopisy.

Z diagnostických úspěchů dlužno uvést zásluhu o rozšíření diagnostiky a klasifikace genetických chorob skeletu u dětí v České republice již od roku 1983. Podle poslední 8. verze Klasifikace a nosologie z roku 2010 s týmem Ambulantního centra pro vady pohybového aparátu s.r.o. v Praze u souboru více než 600 pacientů diagnostikoval 112 nosologických jednotek (diagnóz), tj. přibližně ¼ ze všech diagnóz uvedených v poslední verzi Klasifikace. Se spoluautory přispěl k definování 4 nových nosologických jednotek.

Vzdělávací činnost

Na katedře antropologie a genetiky člověka PřF UK v Praze v roce 1998 zavedl výuku nového předmětu Biomechanika a patobiomechanika pohybového aparátu, který vyučoval nejen pro studenty Antropologie a genetiky člověka PřF UK, ale i pro studenty a doktorandy biomechaniky FTVS UK v Praze, Fakulty stavební ČVÚT v Praze, Fakulty strojní ČVUT v Praze, Ústavu termomechaniky ČSAV v Praze.

Zasloužil se o vyčlenění nového oboru antropologie „Ortopedická antropologie“ v roce 2003 na základě podnětu prof. MUDr. Valentina Tobiase (Cape Town, JAR).

V současně době se věnuje výuce:

 • Katedra antropologie a genetiky člověka, PřF UK Praha: externí učitel a garant výuky volitelného předmětu Biomechanika a patobiomechanika pohybového aparátu (2/1 Zk, ZS), magisterský studijní program (od r. 1998).
 • Školitel doktorského studijního programu na FTVS UK v Praze (od r. 2002).
 • Katedra fyzioterapie a ergoterapie Západočeské univerzity v Plzni: učitel a garant výuky předmětu Pediatrie 2: Vrozené a získané vady pohybového ústrojí: diagnostika, patobiomechanika a terapie (rozsah výuky 22, Zk, 2. ročník, LS), bakalářský studijní program (od r. 2012).
 • Katedra fyzioterapie, Lékařská fakulta Ostravské university v Ostravě: externí učitel a garant výuky předmětu Vývojové vady pohybového ústrojí: diagnostické, terapeutické a biomechanické aspekty (rozsah výuky14+0+0, 2. ročník, LS), magisterský studijní program (od r. 2013).
 • Školitel a oponent BC prací, KFE FZS ZČU v Plzni (od r. 2012).

Profesní kvalifikace

 • 1975 – MUDr, Fakulta dětského lékařství UK v Praze,
 • 1979 – atestace z pediatrie 1. st.,
 • 1982 – atestace z ortopedie a traumatologie 1. st.,
 • 1987 – CSc., kandidátská práce „Kostní dysplazie“, FN Motol, 2. LF UK v Praze,
 • 1987 – atestace z ortopedie 2. st.,
 • 1991 – vědecký stupeň IIA ČSAV,
 • 1995 – licence ČLK pro obor ortopedie a pediatrie, ortopedická protetika,
 • 1997 – licence ČLK pro obor ortopedická protetika,
 • 1997 – osvědčení ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře, odborného zástupce pro obor ortopedie a funkce odborného zástupce pro NZZ,
 • 2001 – licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře – primáře ZZ pro obor ortopedická protetika,
 • 2002-2007 – akreditace ke školení v systému celoživotního vzdělání lékařů; garant oborů ortopedie, ortopedická protetika,
 • 2003 – obhajoba habilitační práce „Systémové, končetinové a kombinované vady skeletu – diagnostické, terapeutické a biomechanické aspekty“ před VR PřF UK v Praze,
 • 2005 (1. března) – jmenování docentem pro obor antropologie,
 • 2015 – obhajoba jmenování profesorem před vědeckou radou FTVS UK v Praze, profesorská přednáška: „Biomechanicky závažné deformity skeletu u genetických chorob kostí: etiopatogeneze, diagnostika, klasifikace a terapie“,
 • 2016 (17. května) – jmenování profesorem UK v Praze pro obor biomechanika prezidentem Ing. Milošem Zemanem.

Průběh zaměstnání

 • 1975 – sekundární lékař v Léčebně respiračních nemocí Janov, KÚNZ Plzeň,
 • 1975-1976 – útvarový lékař VÚ v Prostějově, poddůstojnická škola,
 • 1976-1979 – sekundární lékař pediatrického oddělení NsP v Berouně a obvodní pediatr,
 • 1979-1980 – obvodní pediatr OÚNZ v Praze 3,
 • 1979-1995 – dětská LSPP OÚNZ v Praze 3,
 • 1980-1982 – sekundární lékař ortopedické kliniky 2. LF UK v Praze,
 • 1982-1986 – vědecký aspirant ortopedické kliniky 2. LF UK v Praze,
 • 1986-1991 – samostatný vědecký pracovník ortopedické kliniky 2. LF UK v Praze (prosinec 1991 získání vědeckého stupně IIA ČSAV),
 • 1991-1994 – odborný asistent ortopedické kliniky 2. LF UK v Praze,
 • 1991-1996 – ordinář pro dětskou ortopedii rehabilitačního oddělení NsP Kostelec n. Č. l.,
 • 1994-dosud – zakladatel a vedoucí Ambulantního centra pro vady pohybového aparátu s.r.o. v Praze 3,
 • 1994-dosud – externí ordinář pro dětskou ortopedii ortopedického oddělení NsP Příbram (nyní Oblastní nemocnice a. s.),
 • 2012-dosud – akademický pracovník Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra rehabilitačních oborů (garant pro obor fyzioterapie).

Bibliografie

MUDr. Mařík publikoval okolo 150 odborných článků v různých vědeckých periodicích, přednesl více než 400 odborných přednášek na konferencích, symposiích a kongresech.

Bibliografické údaje o deseti významných výsledcích vědecké a výzkumné činnosti:

Marik I, Mariková O, Zemkova D, Kuklik M, Kozlowski K. (2002). 3-M syndrome in two sisters. J Paediatr Child Health, 38, 4, p. 419 – 22. ISSN 1440-1754, IF 0,774.

Marik I, Marikova O, Zemkova D, Kuklik M, Kozlowski K. (2004). Dominantly inherited progressive pseudorheumatoid dysplasia with hypoplastic toes. Skeletal Radiol 33, p. 157 – 164. ISSN 0364-2348, IF 0,880.

Kozlowski K, Marik I, Marikova O, Zemkova D, Kuklik M. (2004). Czech dysplasia metatarsal type. Am J Med Genet, 129A, 1, p. 87 – 91. ISSN 1552-483, IF 0,815.

Marik I, Marikova A, Hyankova E, Kozlowski K. (2006). Familial expansile osteolysis – not exclusively an adult disorder. Skeletal Radiol 35, 11, p. 872-875. ISSN 0364-2348 IF 1,174.

Marik I, Kuklik M, Zemkova D, Kozlowski K. (2007). Hajdu-Cheney syndrome: Report of a family and a short literature review. Australasian Radiology, 50, p. 534-538. ISSN 0004-8461, IF 0,51 WoS 15.

Hoornaert K, Marik I, Kozlowski K, Cole T, Le Merrer M, Leroy Jg, Coucke P, Sillence D, Mortier Gr. (2008). Czech dysplasia metatarsal type: another type II collagen disorder. Eur J Hum Genet, 15, 12, p. 1269-1275. ISSN 1018-4813, IF 4,23, WoS 25.

Latos-Bielenska A, Marik I, Kuklik M, Materna-Kiryluk A, Povysil C, Kozlowski K. (2008). Pachydermoperiostitis – critical analysis with report of five unusual cases. Eur J Pediatr, 166, 12, p. 1237-1243. ISSN14-32-1076, IF 1,277, WoS 11.

Bougherara H, Klika V, Marsik F, Marik I, Yahia H. (2010). New Predictive Model for Monitoring Bone Remodeling. J Biomed Mater Res, Part A. Volume 95A, Issue 1, p 9–24. ISSN 1549-3296, IF 2,83, WoS 12.

Majewski J, Schwartzentruber Ja, Caqueret A, Patry L, Marcadier J, Fryns Jp, Boycott Km, St-Marie Lg, Mckiernar Fe, Marik I, Van Esch H, Forge Canada Consortium, Michaud Jl And Samuels Me. (2011) Mutations in NOTCH2 in Families with Hajdu-Cheney Syndrome. Human Mutation, Volume 32, Issue 10, p. 1114-1117. ISSN 1098-1004, IF 5,686, WoS 32.

Cerny P, Marik I, Pallova I. (2014). The radiographic method for evaluation of axial vertebral rotation-presentation of the new method. Scoliosis, 9:11 (http://www.scoliosisjournal.com/content/9/1/11), p. 1-9., ISSN 1748-7161, OCLC 67290520.

Významné publikace v poslední době:

Černý P, Mařík I. Stanovení axiální rotace pánve z kostí pánevních původní radiografickou metodou s využitím 3D modelu pánve. Pohybové ústrojí, 22, 2015, 1-2, s. 60-70 (ISSN 2336-4777).

Zemková D, Mařík I. Osteopetróza. Pohybové ústrojí, 22, 2015, 1-2, s. 82-101 (ISSN 2336-4777).

Mařik Ivo, Zemkova Daniela, Kuklik Miloslav, Křepelova Anna, Kozlowski Kazimierz, Povyšil Ctibor. Diastroficka dysplazie: přehledovy referat a kasuistika. Pohybové ústrojí, 22, 2015, 3-4, s. 293-326 (ISSN 2336-4777).

Petrasova S, Zemková D, Marik I, Mortier GR and Kozlowski K. Kniest Dysplasia in a Girl Aged 6 Years. J Rare Dis Diagn Ther., 2016, Vol. 2, No. 1:37; http://www.raredisorders.imedpub.com/.

Hrušková L, Mařík I, Mazurová S, Martasek P, Mazura I. (2015). COL1A2 gene analysis in a Czech osteogenesis imperfecta patient: a candidate novel mutation in a patient affected by osteogenesis imperfecta type 3. Advances in Genomics and Genetics. 5, p. 275-281. ISSN 1179-9870, IF 2,4.

Hrušková L, Fialkowski I, Van Hul W, Mařík I, Mortier G, Martasek P, Mazura I. (2016). Eight mutations including 5 novel ones in the COL1A1 gene in Czech patients with osteogenesis imperfecta, type I-IV. Biomedical Papers 2016,160(3): 442-447, IF1,661;  http://biomed.papers.upol.cz/.

Hudakova Olga, Marik Ivo, Zemkova Daniela, Kozlowski Kazimierz, Povysil Ctibor. Metatropic dysplasia: two Czech cases. Pohybové ústrojí, 24, 2017, č.1, p. 83-109 (ISSN 2336-4777).

Mařík I, Maříková A, Povýšil C. Kostní genetické choroby. In: Ctibor Povýšil et al. Patomorfologie chorob kostí a kloubů, Galén, 2017: s. 25-101 (ISBN 978-80-7492-308-1).

Vědecká činnost

K mezinárodně významné pedagogické a vědecké činnosti prof. MUDr. Maříka bezesporu patří organizace a odborné garantování symposií pořádaných Společností pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně, Odbornou společností ortopedicko-protetickou ČLS J. E. Purkyně a Ambulantním centrem pro vady pohybového aparátu s. r. o. Od roku 1996 do roku 2017 byl organizátorem a hlavním odborným garantem 46 sympozií, z toho 22 s mezinárodní účastí (Prague-Lublin-Sydney-St.Petersburg Symposium), 6x se sympozium konalo v zahraničí: Lublin – Polsko 2007, Rhodos – Řecko 2011, Sarbinowo – Polsko 2012, St. Petersburg– Rusko 2013, Lublin – Polsko 2014, Zwierziniec – Polsko 2016. Na těchto Symposiích přednesl mnoho odborných přednášek jako první autor či spoluautor, předsedal mnoha sekcím. Abstrakta a původní sdělení těchto Symposií jsou od roku 2002 publikována v Suplementu časopisu Pohybové ústrojí (viz www.pojivo.cz).

Významná byla i organizace a odborná garance specializovaných symposií v rámci Hrdličkova kongresu:

 • Symposium „Bone Dysplasias“ – Hotel Krystal, Praha 3. 9. 1999 – IVth International Congressof Aleš Hrdlička, Praha – Humpolec, 31.8 – 4.9. 1999.
 • Session „Locomotor System“, National Museum, Prague, May 24, 2003 – International Anthropological Congress „Anthropology and Society“ Praha, Humpolec, Czech Republic, May 22-24, 2003.
 • The 11th Prague-Sydney-Lublin Symposium, Topic: Orthopaedic Anthropology was held in the frame of the Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, Praha – Humpolec, Czech Republic, September 2-5, 2009.

Členství v zahraničních odborných společnostech

 • Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH), 2008-dosud.
 • International Society of Musculoskeletal & Neuronal Interactions (ISMNI), 2004-2012.
 • International Skeletal Society (ISS), 2007-2017.

Členství v redakčních radách vědeckých časopisů

 • Předseda redakční rady Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii od 1994-dosud, ISSN 1210-1782, ISSN 1212-4575, ISSN 2336-4777, recenzovaný časopis.
 • Člen the Editorial Board of the World Journal of Clinical Case Conference od 2012, ISSN 2012-2016, recenzovaný časopis.
 • Člen Editorial Board of the Egyptian Journal of Orthopedic researchers „EJOR“ (nový recenzovaný časopis založený v roce 2013).
 • Člen Editorial Board of the journal OA Musculoskeletal Medicine (nový recenzovaný časopis založený v roce 2013).

Významná ocenění za vědeckou činnost

 • 1999 – Diploma of Felowship of the American Biographical Institute (FABI).
 • 1999 – čestný člen International Biographical Centre (IBC), Advisory Council.
 • Biografie byla uvedena v prestižní monografii Outstanding people of the 20th Century, 1st ed., International Bibliographical Centre, Cambridge, England 1999.
 • Od roku 2000 až dodnes je biografie opakovaně zařazena v prestižních monografiích „Who is Who in Medicine and Healthcare, in the World, in America“.
 • Biografie byla zařazena v monografii „Kdo je kdo v České republice“ – 5 tisíc nejvýznamnějších osobností v ČR, Český almanach, 2006.
 • 20.3.2010 – čestná medaile za zásluhy o rozvoj oboru a vědy Společnosti pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně.
 • 6.3.2015 – diplom čestného členství Společnosti ortopedicko-protetické ČLS J. E. Purkyně.